THƯƠNG HIỆU REC STANDARD

Tổ chức Tiêu chuẩn REC Quốc tế (Tiêu chuẩn I-REC) là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp tiêu chuẩn mạnh mẽ để phát triển các hệ thống theo dõi thuộc tính. Tiêu chuẩn I-REC được các khuôn khổ báo cáo chính như Giao thức khí nhà kính (GHGP), CDP và RE100 công nhận là xương sống đáng tin cậy cho các công cụ theo dõi đáng tin cậy và có thể kiểm tra được. Nó đảm bảo hệ thống có chất lượng cao nhất và tuân thủ các phương pháp hay nhất được thiết kế để tránh tính hai lần, cấp chứng chỉ kép và yêu cầu thuộc tính kép.

Tiêu chuẩn theo dõi thuộc tính quốc tế của Tiêu chuẩn I-REC đảm bảo rằng các nhà hỗ trợ thị trường tuân thủ các phương pháp hay nhất và nguyên tắc quản trị tốt cho công cụ theo dõi và các thị trường liên quan mà họ quản lý. Bằng cách này, Tiêu chuẩn I-REC đại diện cho một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu, thường được gọi là I-REC, có thể được triển khai cho vô số sản phẩm cả trong và ngoài lĩnh vực năng lượng có thể hưởng lợi từ sự hài hòa, sự công nhận, thị trường hỗ trợ và giám sát độc lập. Các tổ chức phát hành, các bên liên quan và cơ quan chính phủ được công nhận có thể dựa vào Tiêu chuẩn I-REC và Mã sản phẩm liên quan của nó một cách nhất quán trong khi triển khai và chạy các hệ thống theo dõi thuộc tính mạnh mẽ.

Tiêu chuẩn I-REC cam kết đảm bảo quyền truy cập không thiên vị vào thông tin sản phẩm và cho phép người dùng cuối tự tin mua các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được ghi chép rõ ràng, từ đó trao quyền cho các lựa chọn tiêu thụ năng lượng tái tạo trên toàn thế giới và hỗ trợ các tuyên bố về tính bền vững.