TIGR APX

APX cung cấp các giải pháp dịch vụ và công nghệ tiên tiến cho thị trường năng lượng và môi trường. Kinh nghiệm kinh doanh của chúng tôi bao gồm quản lý giao dịch, đăng ký, lập kế hoạch, thanh toán, quản lý phía cầu, kiểm soát tài sản, phân tích, vận hành, trao đổi, thanh toán bù trừ và môi giới. Với kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực và công nghệ, nhóm APX có trình độ đặc biệt để cung cấp các giải pháp thị trường hàng đầu trên nền tảng của sự tin cậy, tính chính trực và kinh nghiệm