Showing all 8 results

Phụ kiện Growatt

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Bộ quản lý năng lượng thông minh SEM 2MW

35,813,000
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Bộ quản lý năng lượng thông minh SEM 300KWp

20,651,000
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Bộ quản lý năng lượng thông minh SEM 600KWp

24,439,000
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Bộ quản lý năng lượng thông minh SEM-E 100KWp

6,324,000
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Bộ quản lý năng lượng thông minh SEM-E 50KWp

4,441,000
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Bộ quản lý năng lượng thông minh SEM1MW

28,655,000
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Thiết bị bám tải 1 pha Growatt – SPM

1,605,000
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Thiết bị bám tải 3 pha Growatt – TPM

3,627,000
So sánh