Showing all 8 results

Phụ kiện Growatt

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Bộ quản lý năng lượng thông minh SEM 2MW

33,470,000
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Bộ quản lý năng lượng thông minh SEM 300KWp

19,300,000
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Bộ quản lý năng lượng thông minh SEM 600KWp

22,840,000
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Bộ quản lý năng lượng thông minh SEM-E 100KWp

5,910,000
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Bộ quản lý năng lượng thông minh SEM-E 50KWp

4,150,000
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Bộ quản lý năng lượng thông minh SEM1MW

26,780,000
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Thiết bị bám tải 1 pha Growatt – SPM

1,500,000
So sánh

Hệ thống nhỏ và Phụ kiện

Thiết bị bám tải 3 pha Growatt – TPM

3,390,000
So sánh